Nesyndromová porucha sluchu je částečná nebo úplná ztráta sluchu, která není spojena s jinými symptomy. Je důležité zajistit screening ztráty sluchu u dětí, aby se předešlo možným komplikacím.

Nesyndromová ztráta sluchu a hluchota

Přehled

Nesyndromová ztráta sluchu je částečná nebo úplná ztráta sluchu, která není spojena s jinými příznaky. Nejdůležitějším rizikovým faktorem je genetická predispozice. Existují různé typy dědičnosti a v závislosti na zapojených genech dochází k různým projevům této nemoci. Porucha sluchu může být senzorineurální (zvuk nelze vnímat ani přenášet signál do mozku), konduktivní (zvukové vlny se nedostanou do vnitřního ucha) nebo smíšená, stabilní nebo progresivní, prelingvální nebo postlingvální, mírná nebo těžká. Screeningová vyšetření u dětí (při běžných prohlídkách u pediatra) jsou důležitá pro prevenci jazykových, komunikačních a kognitivních komplikací. Léčba obvykle zahrnuje naslouchadla ke zlepšení sluchu.

Výskyt a rizikové faktory

Nedoslýchavost je jednou z nejčastějších vrozených vad s prevalencí 1-3 na 1000 novorozenců a 70 % těchto případů je nesyndromových. Prevalence při narození se odhaduje na 0,14 % a s přibývajícím věkem se zvyšuje. [1] 

Nejdůležitějším rizikovým faktorem je genetická predispozice. Ke vzniku nedoslýchavosti však mohou přispět i vlivy z prostředí, jako například některé léky, specifické infekce před narozením nebo po něm a dlouhodobé vystavení hlasitému hluku. Významným rizikovým faktorem je také věk. Na rozvoj presbyakuze (ztráta sluchu související s věkem) mají vliv jak genetické, tak environmentální faktory. 

  

Genetika

Nesyndromická nedoslýchavost je geneticky velmi komplexní porucha a na jejím vzniku se podílí více genů. Bylo identifikováno více než 110 genů.

Příčinou je především autozomálně recesivní dědičnost, méně často autozomálně dominantní dědičnost a ve vzácných případech může být X-vázaná (spojená s chromozomem X) nebo mitochondriální (dědičnost po matce s vlastním genomem organel produkujících energii). Více než 70 % dědičných ztrát sluchu je nesyndromických.

 

Autozomálně dominantní forma je spojena s nejméně 25 geny, např. s ACTG1, WFS1 nebo CD164. Autozomálně recesivní forma je nejčastější a je spojena s přibližně 70 geny, např. s GJB2, GJB6 nebo MYO7A. Jsou známy i geny, které se podílejí na X-vázané NSHL, např. PRPS1 nebo SMPX[2,3,4].

Více než 50 % všech případů prelingvální hluchoty je dědičných a zbývajících 40 až 50 % sekundárních případů je způsobeno faktory prostředí, např. infekčními příčinami.

Mutace v genech GJB2 a/nebo GJB6 (kódujících proteiny konexin 26 a konexin 30) jsou příčinou 50 % autozomálně recesivních nesyndromických ztrát sluchu. Typickým fenotypem autozomálně dominantní formy je progresivní ztráta sluchu, která začíná v pozdějším věku (druhá až třetí dekáda). Patogenní změny v genu WFS1 byly pozorovány u 75 % studovaných rodin, přičemž mutace zpočátku postihují nízké frekvence, zatímco vysoké frekvence vynechávají[3,4].

Přestože NSHL je velmi složité onemocnění, existují způsoby, jak zjistit, zda vám nebo vašemu dítěti nehrozí riziko. Genetické testování nám umožňuje zjistit, zda je ve vašem genomu přítomna potenciálně škodlivá varianta. Tato znalost je důležitá a i v případě, že je osoba nepostiženým nositelem, je to velmi užitečná informace při plánování rodiny.

Známky a projevy onemocnění

Většina případů je popisována jako senzorineurální, což znamená, že jsou spojeny s poškozením struktur ve vnitřním uchu. Méně často se jedná o konduktivní vadu, což znamená, že je důsledkem změn ve středním uchu. Vzácně může být nesyndromická ztráta sluchu smíšená

Ztráta sluchu může být stabilní, nebo může být progresivní a s přibývajícím věkem se může zhoršovat. Může být prelingvální (než dítě začne mluvit) nebo postlingvální. Jednotlivé typy nesyndromické nedoslýchavosti vykazují charakteristické typy ztráty sluchu (například mohou být výraznější u vysokých, středních nebo nízkých tónů).

Příkladem je autozomálně recesivní nesyndromová ztráta sluchu, která je obecně prelingvální, neprogresivní (stabilní) a těžká až závažná, a autozomálně dominantní nesyndromová ztráta sluchu, která je primárně charakterizována jako postlingvální a progresivní. 

Nezjištěná a neléčená ztráta sluchu může mít za následek opoždění řeči, jazyka a kognitivních funkcí.

Diagnostika

Screening ztráty sluchu by měl být součástí běžného zdravotního vyšetření u dětí. K diagnostice případné ztráty sluchu lze provést audiometrii čistých tónů, tympanometrii nebo vyšetření otoakustických emisí (OAE). Často může k diagnóze a následné léčbě vést pouhý pohled do zvukovodu.

Terapie

Léčba by měla být multidisciplinární a měla by zahrnovat pediatra, praktického lékaře, ORL specialistu, logopeda a specialistu na sluchadla. Nejlepší možností pro zlepšení sluchové ztráty jsou sluchadla. Některé formy převodní nedoslýchavosti lze napravit chirurgicky.

Prevence

Včasná identifikace a účinná léčba ztráty sluchu může zabránit jazykovým, komunikačním a kognitivním komplikacím.

Prognóza

Obecně je prognóza opravdu dobrá. Sluchadla mohou zlepšit sluch a umožnit normální život. 

 

Doporučení

 • Pokud vaše dítě trpí ztrátou sluchu, opožděním řeči, jazyka a kognitivních funkcí, navštivte co nejdříve pediatra.
 • Podstupte screeningová vyšetření podle doporučení lékaře.
 • Věnujte pozornost tomu, jak hlasitě musíte na své dítě nebo (pra)rodiče mluvit.

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

 • Pokud vaše dítě trpí ztrátou sluchu, opožděním řeči, jazyka a kognitivních funkcí, navštivte co nejdříve pediatra.
 • Podstupte screeningová vyšetření podle doporučení lékaře.
 • Věnujte pozornost tomu, jak hlasitě musíte na své dítě nebo (pra)rodiče mluvit.

Zdroje

 1. Nonsyndromic hearing loss: MedlinePlus Genetics https://medlineplus.gov/genetics/condition/nonsyndromic-hearing-loss/#references
 2. Shearer AE, Hildebrand MS, Smith RJ. Hereditary Hearing Loss and Deafness Overview. In: Adam MP, Everman DB, Mirzaa GM, et al., eds. GeneReviews®. University of Washington, Seattle; 1993. Accessed December 14, 2022. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1434/
 3. Kochhar A, Hildebrand MS, Smith RJH. Clinical aspects of hereditary hearing loss. Genet Med. 2007;9(7):393-408. doi:10.1097/GIM.0b013e3180980bd0
 4. Hilgert N, Smith RJH, Van Camp G. Forty-six genes causing nonsyndromic hearing impairment: Which ones should be analyzed in DNA diagnostics? Mutat Res Mutat Res. 2009;681(2):189-196. doi:10.1016/j.mrrev.2008.08.002
 5. Vona B., Nanda I., (2015) Non-syndromic hearing loss gene identification: A brief history and glimpse into the future, Molecular and Cellular Probes, Volume 29, Issue 5, Pages 260-270, ISSN 0890-8508, https://doi.org/10.1016/j.mcp.2015.03.008.
 6. Venkatesh, M. D., Moorchung, N., & Puri, B. (2015). Genetics of nonsyndromic hearing loss. Medical journal, Armed Forces India, 71(4), 363–368. https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2015.07.003
 7. Nonsyndromic hearing loss: MedlinePlus Genetics https://medlineplus.gov/genetics/condition/nonsyndromic-hearing-loss/#references
 8. Weber P. C., Evaluation of hearing loss in adults, (2021) UptoDate, https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/evaluation-of-hearing-loss-in-adults?search=hearing%20loss%20diagnosis&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H17

Mohlo by vás zajímat