S výjimkou rakoviny kůže je rakovina prsu nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, neboť tvoří přibližně 30 % všech zhoubných nádorů u žen.

Rakovina prsu

Pozorované geny

Polygenní dědičnost

Významné geny: PTPRJ, BRCA1, BRCA2

Změny v PTPRJ byly zjištěny u několika typů rakoviny. Bylo zjištěno, že nízká exprese PTPRJ je spojena s horší prognózou u pacientek s karcinomem prsu.

Ženy s mutací BRCA1 mají ve srovnání s běžnou populací výrazně vyšší celoživotní riziko vzniku rakoviny prsu.

Stejně jako mutace genu BRCA1 i mutace genu BRCA2 významně zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu i vaječníků.

Přehled

Rakovina prsu je onemocnění, které způsobuje nekontrolovatelný růst buněk v prsu. Jedná se o druhé nejčastější nádorové onemocnění u žen (tvoří přibližně 15-30 % všech zhoubných nádorů). [1;2] V současné době se navíc odhaduje, že za posledních pět let byla tato diagnóza stanovena přibližně u 7,8 milionu žen. [3] Navzdory všeobecnému přesvědčení, že se týká pouze žen, může rakovina prsu vzniknout i u mužů. Obvykle se vyskytuje u žen po menopauze, nicméně genetické predispozice mohou způsobit, že se objeví dříve. 

Riziko vzniku rakoviny prsu mohou zvyšovat některé faktory, například:

 • Vyšší věk, objevuje se zejména u žen po menopauze
 • Obezita
 • Alkohol
 • Výskyt rakoviny prsu v rodině
 • Vystavení záření při práci 
 • Užívání tabáku
 • Vysoká hladina estrogenu

Kromě toho riziko vzniku onemocnění významně zvyšují specifické genetické mutace. Mezi nejvýznamnější patří mutace v následujících genech: 

 • BRCA1
 • BRCA2
 • PALB-2

Rakovina prsu je nejčastěji nebolestivá, ale bulky nebo ztvrdnutí/zhrubnutí tkáně mohou být hmatné již na počátku onemocnění. Proto se důrazně doporučují pravidelná samovyšetření a lékařské kontroly.

Rakovina prsu je často diagnostikována díky celostátním screeningovým programům, které umožňují adekvátní léčbu v časných stádiích, což v posledním desetiletí pozitivně ovlivnilo celkový výsledek léčby pacientek s rakovinou prsu.

Výskyt a rizikové faktory

V roce 2020 byla rakovina prsu diagnostikována přibližně u 2,3 milionu žen. [3] Postihuje především ženy po menopauze ve věku 50 let a starší. [1;2] Přibližně 0,5-1 % všech případů rakoviny prsu je však diagnostikováno u mužů. Některé rizikové faktory nelze ovlivnit, například věk, genetické mutace, reprodukční anamnézu, hustotu prsu, rodinnou anamnézu rakoviny prsu nebo vaječníků a předchozí radioterapii; nicméně existuje více rizikových faktorů, kterým lze předcházet a mezi které patří například:

 • Hormonální terapie
 • Načasování těhotenství (první těhotenství po 30. roce věku)
 • Absence kojení
 • Nulliparita (nikdy neuskutečněné těhotenství)
 • Konzumace alkoholu
 • Návyky nezdravého životního stylu

Je nezbytné zmínit, že přítomnost tohoto rizika neznamená, že se nemoc vyvine, pouze se mírně zvyšuje pravděpodobnost vzniku. 

Genetika

Nejdůležitějším rizikovým faktorem u rakoviny prsu je dědičnost, odhaduje se, že 15-20 % případů rakoviny prsu má genetický původ. Riziko se zvyšuje s počtem postižených blízkých příbuzných a s časným věkem nástupu onemocnění. Byly také zjištěny různé rizikové faktory onemocnění, jako jsou hormonální změny (např. vysoká hladina estrogenu) a životní styl (pití alkoholu, obezita, nedostatek fyzické aktivity). Existuje dostatek důkazů prokazujících, že rakovina prsu se dědí jako polygenní onemocnění, kdy více patogenních variant s různými účinky zvyšuje celkové riziko.

BRCA1 na 17. chromozomu byl prvním významným genem identifikovaným ve spojitosti s dědičnou rakovinou prsu. BRCA2 byl později lokalizován na 13. chromozomu. Jejich dědičnost je autozomálně dominantní (AD; ke vzniku onemocnění stačí pouze jedna abnormální alela, kopie, daného genu). Na buněčné úrovni však působí recesivně jako tumor supresorové geny (AR; pro ztrátu funkce musí být postiženy obě alely). 

Existuje více příčinných genů, které lze rozdělit do následujících skupin: . 

 1. Vysoce penetrantní geny, např. BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53, CDH1 a STK11 (způsobují až 80% celoživotní riziko vzniku karcinomu prsu).
 2. Geny se střední penetrancí, např. CHEK2, BRIP1, ATM a PALB2 (každý z nich zdvojnásobuje riziko).
 3. Geny s nízkou penetrancí (ovlivňují riziko polygenním způsobem, což znamená, že jedna varianta sama o sobě nezpůsobuje žádnou změnu, ale mnoho variant s jejich malými účinky působícími společně ano). 

Uvádí se, že riziko rakoviny vaječníků je vyšší než 40 %, pokud jsou přítomny mutace genu BRCA1, a až 20 % u nosiček mutace genu BRCA2. Výzkumy také naznačují roli genů BRCA u rakoviny prostaty, i když mechanismus vzniku nádoru zůstává nejasný. [6]

Prevence u vysoce rizikových jedinců je nezbytná a genetické testování představuje skvělou možnost, jak zjistit, zda jste ohroženi. Ve společnosti Macromo se ke stanovení genetického rizika používá polygenní rizikové skóre (PRS). PRS je odhad pravděpodobnosti, že jedinec je nositelem daného znaku na základě genetiky, bez zohlednění faktorů prostředí. Varianty napříč jeho genomem jsou sečteny a váženy podle jejich vlivu na onemocnění nebo znak. [7]

Protože však byly identifikovány vysoce penetrativní geny, používají se i pro identifikaci a screening.

Příznaky a symptomy

Rakovina prsu se může projevovat různými způsoby, proto je pro stanovení diagnózy nezbytné kompletní lékařské vyšetření. Mezi nejčastější příznaky patří nebolestivá bulka nebo ztluštění v prsu; je však důležité zmínit, že existuje mnoho dalších příčin vzniku bulky v prsu, z nichž většina není rakovinná. Ženy si mohou všimnout přetrvávajících abnormalit (trvajících déle než jeden měsíc) ve velikosti, tvaru nebo vzhledu prsu, zarudnutí/pálení nebo jiné změny v oblasti kůže, změny vzhledu bradavek nebo abnormálního výtoku z bradavek.

Pokročilá rakovina může erodovat kůži a způsobit ulcerace (otevřené rány). Může se také rozšířit do jiných oblastí a způsobit tak další příznaky. Nejčastějším místem, ve kterém je šíření rakoviny zjistitelné, jsou axilární lymfatické uzliny.

Příznaky rakoviny prsu; autor: Raphseck; licencováno pod licencí CC BY-SA 4.0

Diagnostika

Možnost rakoviny prsu se obvykle vyšetřuje po projevení příznaků nebo zjištění podezřelé léze při preventivním mamografickém vyšetření. Důležitými kroky při diagnostice karcinomu prsu jsou klinické posouzení, rentgenologické zobrazení (ultrazvuk prsu, mamografie) a v případě potřeby biopsie tkáně. V případě potvrzeného karcinomu prsu je indikováno další zobrazovací vyšetření obou prsů, skeletu, regionálních lymfatických uzlin a případně dalších částí těla k posouzení možného šíření útvaru. 

Terapie

Léčba závisí na výsledcích získaných biopsií (histopatologická klasifikace: jak buňky vypadají a jaký druh receptorů, na které by bylo možné se při léčbě zaměřit, exprimují) a na stádiu rakoviny. Může zahrnovat chirurgickou léčbu (odstranění útvaru a/nebo prsu) a systémovou léčbu, jako je chemoterapie, hormonální léčba a/nebo cílená léčba. Léčba rakoviny prsu může být naštěstí velmi účinná. Pokud je onemocnění diagnostikováno včas, pravděpodobnost přežití je 90% a vyšší. [2]

Prevence

Prevenci rakoviny prsu lze provádět změnou modifikovatelných rizikových faktorů uvedených v tomto článku, jako je omezení konzumace alkoholu, udržování zdravé hmotnosti, fyzická aktivita, kojení a omezení postmenopauzální hormonální léčby. Samovyšetření nebo vyšetření partnerem má omezené důkazy o zlepšení diagnostiky a výsledku rakoviny prsu, ale přesto je v mnoha zdrojích doporučováno. 

Návod, jak se vyšetřit, najdete zde:

https://www.breastcancer.org/screening-testing/breast-self-exam-bse

Nicméně nejzásadnějším krokem je využít screeningové programy ve vaší zemi a důsledně je dodržovat.

Prognóza

Prognóza rakoviny prsu závisí na jejím diagnostickém stadiu. Diagnostika v časném stadiu vede k výrazně větším šancím na přežití. V posledních desetiletích se úmrtnost díky screeningovým programům a včasným zásahům neustále snižuje. Čím více se rakovina rozšířila, tím hůře se léčí a tím horší je prognóza.

Doporučení

 • Rutinní screeningová vyšetření 
 • Samovyšetření prsu a podpažní oblasti  
 • Pravidelná fyzická aktivita
 • Kojení dětí
 • Konzultace s lékařem o možnosti vyššího rizika ve vaší rodině

Prvním krokem v prevenci rakoviny prsu je udržování zdravé hmotnosti, dodržování zdravé stravy a pravidelné cvičení. Důležité je nekouřit ani nepoužívat jiné tabákové výrobky a omezit konzumaci alkoholu. Nezapomínejte chodit na běžné preventivní prohlídky a pravidelně si samovyšetřovat prsa.

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

 • Rutinní screeningová vyšetření 
 • Samovyšetření prsu a podpažní oblasti  
 • Pravidelná fyzická aktivita
 • Kojení dětí
 • Konzultace s lékařem o možnosti vyššího rizika ve vaší rodině

Prvním krokem v prevenci rakoviny prsu je udržování zdravé hmotnosti, dodržování zdravé stravy a pravidelné cvičení. Důležité je nekouřit ani nepoužívat jiné tabákové výrobky a omezit konzumaci alkoholu. Nezapomínejte chodit na běžné preventivní prohlídky a pravidelně si samovyšetřovat prsa.

Zdroje

 1. Female Breast Cancer — Cancer Stat Facts. (n.d.). Retrieved March 19, 2022, from https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html
 2. Siegel, R. L., Miller, K. D., & Jemal, A. (2019). Cancer statistics, 2019. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 69(1), 7–34. https://doi.org/10.3322/CAAC.21551
 3. Breast cancer. (n.d.). Retrieved December 28, 2021, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
 4. Wendt C, Margolin S. Identifying breast cancer susceptibility genes – a review of the genetic background in familial breast cancer. Acta Oncol. 2019;58(2):135-146. doi:10.1080/0284186X.2018.1529428
 5. Shiovitz S, Korde LA. Genetics of breast cancer: a topic in evolution. Ann Oncol. 2015;26(7):1291-1299. doi:10.1093/annonc/mdv022
 6. Walsh T, Casadei S, Coats KH, et al. Spectrum of Mutations in BRCA1, BRCA2, CHEK2, and TP53 in Families at High Risk of Breast Cancer. JAMA. 2006;295(12):1379-1388. doi:10.1001/jama.295.12.1379
 7. Page ML, Vance EL, Cloward ME, et al. The Polygenic Risk Score Knowledge Base offers a centralized online repository for calculating and contextualizing polygenic risk scores. Commun Biol. 2022;5(1):1-15. doi:10.1038/s42003-022-03795-x
 8. 2020 Cancer incidence and mortality in EU-27 countries | EU Science Hub. (n.d.). Retrieved December 28, 2021, from https://ec.europa.eu/jrc/en/news/2020-cancer-incidence-and-mortality-eu-27-countries
 9. What Is Breast Cancer? | CDC. (n.d.). Retrieved December 28, 2021, from https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm
 10. BRCA: The Breast Cancer Gene - National Breast Cancer Foundation. (n.d.). Retrieved December 28, 2021, from https://www.nationalbreastcancer.org/what-is-brca
 11. An international comparison of male and female breast cancer incidence rates | Read by QxMD. (n.d.). Retrieved December 28, 2021, from https://read.qxmd.com/read/22987302/an-international-comparison-of-male-and-female-breast-cancer-incidence-rates
 12. Breast Cancer: Statistics | Cancer.Net. (n.d.). Retrieved December 28, 2021, from https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/statistics

Mohlo by vás zajímat