Nádorové bujení v oblasti močového měchýře, ať už zhoubné či nezhoubné, je třikrát častější u mužů než u žen. Hlavním rizikovým faktorem je kouření.

Rakovina močového měchýře

Pozorované geny

Polygenní dědičnost

Významné geny: CASC11,TACC3

CASC11 může hrát klíčovou roli v regulaci genové exprese. Studie naznačují, že jeho nadměrná exprese může podporovat progresi nádorů, včetně rakoviny močového měchýře.

TACC3 má zásadní význam při dělení buněk během mitózy. Mutace nebo nadměrná exprese TACC3 byly zjištěny u různých druhů rakoviny, včetně rakoviny močového měchýře.

Souhrn 

Rakovina močového měchýře je celosvětově desátým nejčastějším nádorovým onemocněním. Pro její rozvoj existuje mnoho rizikových faktorů, ale nejvýznamnější je bezesporu kouření. Pokud je onemocnění diagnostikováno v časných stádiích, má velmi dobrou prognózu.

Přehled

Rakovina močového měchýře je celosvětově desátým nejčastějším nádorovým onemocněním. Pro její rozvoj existuje mnoho rizikových faktorů, z nichž nejvýznamnější je bezesporu kouření. Mezi další rizikové faktory patří mužské pohlaví, vysoký věk, expozice karcinogenům (látkám způsobující rakovinu), konzumace alkoholu a červeného masa, obezita, či infekce. Rakovina močového měchýře se nejčastěji projevuje krví v moči, ale mohou být přítomny i další příznaky, jako je například vyšší frekvence a bolest při močení nebo bolest v dolní části zad. V některých případech ale pacient může být i naprosto bez příznaků. Existuje několik vyšetřovacích metod, které vedou k diagnostice rakoviny močového měchýře, jako například cystoskopie, vyšetření moči nebo CT urogram. Volba léčby závisí jako vždy na několika faktorech, jako je například celkový stav pacienta, lokalizace nádoru či metastatické rozšíření. Vzniku rakoviny močového měchýře lze poměrně efektivně zabránit dodržováním několika jednoduchých kroků: přestaňte kouřit, pijte hodně tekutin, vyhýbejte se karcinogenním látkám, alkoholu, červenému masu a konzumujte různé druhy čerstvého ovoce a zeleniny. Prognóza rakoviny močového měchýře je v případě diagnostiky v časných stádiích velmi dobrá.

Prevalence & rizikové faktory

V roce 2020 bylo zaznamenáno více než 500 tisíc nových případů. Nejvyšší výskyt rakoviny močového měchýře je v Řecku, což je pravděpodobně dáno především vysokým procentem kuřáků v populaci. [1]

Ke vzniku tohoto onemocnění přispívá několik rizikových faktorů. Patří mezi ně např:

 • Pohlaví. Rakovina močového měchýře se vyskytuje čtyřikrát častěji u mužů než u žen. [2]
 • Věk. Rakovina močového měchýře postihuje převážně starší osoby. Vyvíjí se především u lidí ve věku kolem 65-70 let. [2]
 • Kouření. Kouření je nejvýznamnějším modifikovatelným rizikovým faktorem pro vznik tohoto typu rakoviny. Zvyšuje riziko 3-4krát. [3]
 • Profesionální expozice. Druhým nejvýznamnějším preventabilním rizikovým faktorem je profesionální expozice karcinogenům, jako jsou aromatické aminy, polycyklické aromatické uhlovodíky a chlorované uhlovodíky. Tyto chemické látky se používají při výrobě barviv, gumy, kůže, textilu a nátěrových hmot. Odhaduje se, že 18 % případů rakoviny močového měchýře lze přičíst expozici při práci. [4]
 • Expozice v životním prostředí. Bylo také zjištěno, že přirozeně se vyskytující těžký kov - arsen, zvyšuje riziko vzniku rakoviny močového měchýře. Většina lidí mu však není vystavena ve velkém množství. [5]
 • Alkohol. Bylo zjištěno, že alkohol mírně zvyšuje riziko vzniku této rakoviny. [6]
 • Červené maso. Nedávné studie prokázaly, že konzumace červeného a zpracovaného masa zvyšuje riziko rakoviny močového měchýře přibližně o 15 %. [7] 
 • Obezita. Bylo zjištěno, že obezita zvyšuje riziko vzniku rakoviny močového měchýře o 10 %. [8] 
 • Patogenní mikroorganismy. Tropický parazit - prvok schistosomóza, infikuje lidi prostřednictvím expozice sladké vodě. Je známa jeho souvislost s rakovinou močového měchýře. [9] 
 • Chronický zánět. Chronická nebo opakovaná cystitida (zánět močového měchýře) může zvyšovat riziko vzniku rakoviny močového měchýře. [10]
 • Léky proti rakovině. Některé léky používané k léčbě rakoviny, jako například cyklofosfamid, jsou rovněž spojovány se vznikem tohoto typu rakoviny. Také léčba ozařováním v pánevní oblasti s ním byla spojována. [11]
 • Nedostatečné pití vody. To může udržet karcinogenní látky v močovém měchýři déle, což způsobuje větší škody.
 • Vrozené anatomické vady močového měchýře. 
 • Dědičné a genetické faktory.

Genetika 

Nedávné zdokonalení technologií sekvenování nové generace (NGS) vědcům do značné míry pomohlo pochopit molekulární procesy probíhající při rakovině močového měchýře. Přestože vědci naznačují, že pozitivní rodinná anamnéza u příbuzných prvního stupně může být rizikovým faktorem, výsledky zůstávají nejasné. [16]

Z pohledu genomiky jsou mechanismy vedoucí ke vzniku rakoviny močového měchýře často spojeny s aktivací a nadměrnou expresí onkogenů, mutacemi v nádorových supresorových genech, ztrátou funkce genové opravy, různými nukleotidovými abnormalitami nebo defekty v signálních drahách. [17]

Genetické změny (mutace) některých genů, např. FGFR3, RB1, HRAS, TP53 nebo TSC1, jsou považovány za příčinu vzniku nádorů močového měchýře, tyto geny jsou důležité pro regulaci buněčného dělení. 

Exprese genu HER2 byla zkoumána u 354 pacientů a bylo zjištěno, že ve více než 32 % případů byl tento gen vysoce exprimován. Exprese genu znamená, že genetická informace (DNA) je zkopírována do molekuly mRNA (transkripce, v jádře); tyto molekuly mRNA jsou později transportovány do cytoplazmy, kde probíhá syntéza bílkovin (translace).

Atlas genomu rakoviny (TCGA) studoval genetickou informaci (DNA) 131 pacientů se svalově invazivním karcinomem močového měchýře (MIBC), což vedlo k identifikaci 32 postižených genů. Dále výzkum jiné skupiny TCGA (složené ze 412 pacientů s MIBC) poukázal na 58 mutovaných genů. Byla rovněž provedena analýza metylace DNA a genové exprese, při níž bylo zjištěno, že 158 genů bylo epigeneticky umlčeno (což znamená, že je ovlivněna genová exprese, ale nedošlo ke změně sekvence DNA). [17,18]

Ve společnosti Macromo se ke stanovení genetického rizika používá polygenního skóre. Skóre polygenního rizika (PRS) je odhad pravděpodobnosti, že jedinec je nositelem daného znaku na základě genetiky, bez zohlednění faktorů prostředí. Varianty napříč jeho genomem jsou sečteny a váženy podle jejich vlivu na onemocnění nebo znak.

Příznaky onemocnění

Rakovina močového měchýře se obvykle projevuje nespecifickými příznaky, ale někdy může být asymptomatická. Stejnými příznaky se mohou projevovat i jiné, méně závažné zdravotní stavy. Obvykle je prvním příznakem hematurie - krev v moči. V některých případech ji můžete vidět pouhým okem (hrubá hematurie). V jiných případech ji lze zjistit až po laboratorním vyšetření moči (mikroskopická hematurie). [12]

Mezi další příznaky patří:

 • Bolest nebo pálení při močení 
 • Frekvence močení (příliš časté močení) 
 • Pocit nucení na močení několikrát během noci
 • Pocit nutkání na močení, ale neschopnost moč vymočit
 • Bolest dolní části zad

Pokud se rakovina rozšířila do vzdálených orgánů (metastázy), mohou se objevit další příznaky v závislosti na postižených ústrojích. 

Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, poraďte se se svým praktickým lékařem. Je velmi pravděpodobné, že jsou způsobeny nezhoubnými stavy, jako je například cystitida (zánět močového měchýře), ale i tak by se měly léčit.

Diagnostika

Váš lékař může provést několik testů, aby odhalil rakovinu močového měchýře a dozvěděl se o ní více. Ne každý však bude potřebovat všechna následující vyšetření. [13] Patří mezi ně např: 

 • Analýza moči. Vzorek moči se diagnostikuje pod mikroskopem na přítomnost rakovinných buněk. 
 • Cystoskopie. Váš lékař použije cystoskop - speciální tenké zařízení s čočkou zavedené přes močovou trubici, aby vyšetřil a zobrazil váš močový měchýř zevnitř. 
 • Biopsie. Při cystoskopii může být odebrán kousek tkáně, který bude vyšetřen pod mikroskopem. Někdy se tento postup nazývá transuretrální resekce nádoru močového měchýře (TURBT) a může být použit k léčbě rakoviny.
 • CT urogram. Jedná se o zákrok prováděný pomocí kontrastní látky k zobrazení močových cest po sérii snímků počítačovou tomografií. Kontrastní látka může být podána do žíly nebo přímo do močové trubice. 
 • Mezi další vyšetření patří testování biomarkerů a genetické poradenství.

Další zobrazovací vyšetření mohou být provedena ke zjištění, zda se onemocnění rozšířilo do jiných vzdálených orgánů. Patří mezi ně CT, MRI, PET-CT a ultrazvuk.

Terapie

Existuje několik možností léčby rakoviny močového měchýře. Výběr metody závisí na několika faktorech. Při výběru správné léčebné metody se zohledňuje stádium rakoviny, stupeň (jak je agresivní), typ a přání pacienta. [13]

Možnosti léčby zahrnují: 

 • Chirurgický zákrok. Může se jednat o méně agresivní operaci, jako je transuretrální resekce nádoru močového měchýře (TURBT), nebo o úplné odstranění močového měchýře - cystektomii. 
 • Intravezikální chemoterapie. Pokud je rakovina omezena na sliznici močového měchýře, může být chemoterapie (speciální protinádorová léčba) aplikována přímo do močového měchýře. 
 • Systémová chemoterapie. Chemoterapie pro celé tělo může být použita ke zmenšení nádoru před operací nebo místo ní, pokud rakovina není operovatelná. 
 • Radioterapie. Ozařování lze použít k léčbě rakoviny, pokud není možné provést operaci. 
 • Imunoterapie. Spouští imunitní reakci a nutí vaše imunitní buňky napadat rakovinné buňky. 
 • Cílená léčba. Tento typ léčby se upřednostňuje v pokročilých případech, kdy ostatní možnosti selhaly.

Prevence

Změnou životního stylu můžete rakovině močového měchýře předejít. 

 • Přibližně polovina případů rakoviny močového měchýře je spojena s kouřením, včetně cigaret, dýmek, doutníků atd.  Pokud kouříte, poraďte se se svým lékařem nebo odborníkem, aby vám pomohl přestat kouřit. [3]
 • Vyhýbejte se expozici karcinogenům. Škodlivým chemikáliím můžete být vystaveni, pokud pracujete ve výrobě barviv, gumy, kůže, textilu, nátěrových hmot atd. Dbejte na dodržování všech bezpečnostních pravidel a při práci používejte ochranné pomůcky. [4]
 • Jezte různé druhy čerstvého ovoce a zeleniny. Některé studie naznačují, že může snižovat riziko vzniku rakoviny díky vysokému množství antioxidantů. [14]
 • Pijte hodně vody. 
 • Omezte konzumaci alkoholu. [6]
 • Omezte konzumaci červeného masa. [7]
 • Snižte nadváhu. Obezita je spojena s vyšším rizikem vzniku rakoviny močového měchýře, takže snížení nadváhy vám může pomoci jí předcházet. [8]
 • Genetické testování. Pokud se u vás v rodině vyskytla rakovina močového měchýře, bylo by vhodné podstoupit genetické testování, abyste si byli vědomi svých rizik.

Prognóza 

Pětiletá doba přežití udává procento osob, které přežily pět let od stanovení diagnózy. Obecně je pětileté přežití u rakoviny močového měchýře 77 %. Pokud však byla diagnostikována v časných stadiích, odhaduje se, že pětiletá doba přežití je mnohem vyšší, a to 96 %. [15]

Doporučení

 • Zanechte kouření, pokud jste aktivní kuřák. Pokud nekouříte aktivně, vyhýbejte se i pasivnímu kouření. 
 • Vyhněte se expozici karcinogenům. 
 • Jezte čerstvé ovoce a zeleninu. 
 • Dodržujte pitný režim.
 • Omezte konzumaci alkoholu.
 • Omezte konzumaci červeného masa.
 • Pokud trpíte nadváhou, snažte se snížit svou hmotnost. S tímto procesem vám může pomoci také odborník na výživu.
 • Pokud máte jakékoli příznaky rakoviny močového měchýře, navštivte svého praktického lékaře.

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

Zdroje

[1] Bladder cancer statistics, (wcrf.org), https://www.wcrf.org/cancer-trends/bladder-cancer-statistics/#:~:text=bladder%20cancer%20data-,Bladder%20cancer%20is%20the%2010th%20most%20common%20cancer%20worldwide.,most%20common%20cancer%20in%20women.

[2] Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2019. CA Cancer J Clin. 2019;69(1):7-34. doi:10.3322/caac.21551

[3] Freedman ND, Silverman DT, Hollenbeck AR, Schatzkin A, Abnet CC. Association between smoking and risk of bladder cancer among men and women [published correction appears in JAMA. 2011 Nov 23;306(20):2220]. JAMA. 2011;306(7):737-745. doi:10.1001/jama.2011.1142

[4] Zeegers MP, Swaen GM, Kant I, Goldbohm RA, van den Brandt PA. Occupational risk factors for male bladder cancer: results from a population based case cohort study in the Netherlands. Occup Environ Med. 2001;58(9):590-596. doi:10.1136/oem.58.9.590

[5] Marshall G, Ferreccio C, Yuan Y, et al. Fifty-year study of lung and bladder cancer mortality in Chile related to arsenic in drinking water. J Natl Cancer Inst. 2007;99(12):920-928. doi:10.1093/jnci/djm004

[6] Zeegers MP, Volovics A, Dorant E, Goldbohm RA, van den Brandt PA. Alcohol consumption and bladder cancer risk: results from The Netherlands Cohort Study. Am J Epidemiol. 2001;153(1):38-41. doi:10.1093/aje/153.1.38

[7] Wang C, Jiang H. Meat intake and risk of bladder cancer: a meta-analysis. Med Oncol. 2012;29(2):848-855. doi:10.1007/s12032-011-9985-x

[8] Sun JW, Zhao LG, Yang Y, Ma X, Wang YY, Xiang YB. Obesity and risk of bladder cancer: a dose-response meta-analysis of 15 cohort studies. PLoS One. 2015;10(3):e0119313. Published 2015 Mar 24. doi:10.1371/journal.pone.0119313

[9] Inobaya MT, Olveda RM, Chau TN, Olveda DU, Ross AG. Prevention and control of schistosomiasis: a current perspective. Res Rep Trop Med. 2014;2014(5):65-75. doi:10.2147/RRTM.S44274

[10] Nesi G, Nobili S, Cai T, Caini S, Santi R. Chronic inflammation in urothelial bladder cancer. Virchows Arch. 2015;467(6):623-633. doi:10.1007/s00428-015-1820-x

[11] Chou WH, McGregor B, Schmidt A, et al. Cyclophosphamide-associated bladder cancers and considerations for survivorship care: A systematic review. Urol Oncol. 2021;39(10):678-685. doi:10.1016/j.urolonc.2021.05.017

[12] Bladder cancer: Symptoms & Signs, (cancer.net), https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/symptoms-and-signs

[13] Bladder cancer: Diagnosis & Treatment, (mayoclinic.org), https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bladder-cancer/diagnosis-treatment/drc-20356109

[14] Liu H, Wang XC, Hu GH, et al. Fruit and vegetable consumption and risk of bladder cancer: an updated meta-analysis of observational studies. Eur J Cancer Prev. 2015;24(6):508-516. doi:10.1097/CEJ.0000000000000119 

[15] Bladder cancer: Statistics, (cacner.net), https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/statistics#:~:text=The%20general%205%2Dyear%20survival,the%20bladder%20wall%20is%2096%25

[16] Yu EYW, Stern MC, Jiang X, et al. Family History and Risk of Bladder Cancer: An Analysis Accounting for First- and Second-degree Relatives. Cancer Prev Res (Phila Pa). 2022;15(5):319-326. doi:10.1158/1940-6207.CAPR-21-0490

[17] Li Y, Sun L, Guo X, Mo N, Zhang J, Li C. Frontiers in Bladder Cancer Genomic Research. Front Oncol. 2021;11:670729. doi:10.3389/fonc.2021.670729

[18] Zhang X, Zhang Y. Bladder Cancer and Genetic Mutations. Cell Biochem Biophys. 2015;73(1):65-69. doi:10.1007/s12013-015-0574-z

Mohlo by vás zajímat