Syndrom krátkého QT je dědičným typem poruchy srdečního rytmu. Je charakterizovaný změnami na EKG, které jsou doprovázeny vyšším rizikem síňových a komorových arytmií a také vyšším rizikem náhlé srdeční smrti.

Syndrom krátkého QT

Přehled

Syndrom krátkého QT (angl. Short QT Syndrome, SQTS) je dědičným typem poruchy srdečního rytmu.  Patří mezi tzv. kanálopatie, které se vyznačují změnou průtoku iontů buněčnou membránou. V srdci tento pohyb částic (elektricky nabitých částic sodíku, vápníku, draslíku a chloridu) přes iontové kanály generuje srdeční akční potenciál - elektrický signál, který se šíří buňkami a vyvolává stah srdce - a je tedy základem elektrické aktivity srdce. Předpokládá se, že hlavní příčinou SQTS je porucha funkce draslíkových a vápníkových iontových kanálů, která vede k abnormálnímu zkrácení QT intervalu.[2]

Q-T interval je úsek na EKG, který představuje dobu, za kterou elektrický signál projde srdečními komorami a poté se znovu nabije. Zároveň odpovídá době, za kterou se srdce stihne zotavit po předchozí kontrakci. Tepová frekvence u SQTS je obvykle normální, ale celkový čas na zotavení srdce je mnohem kratší. Dalším rozdílem od zdravého srdce je to, že Q-T interval se nemění spolu se změnou tepové frekvence. Za normálních okolností se interval prodlužuje s pomalejší frekvencí a zkracuje s rychlejší.[3]

Zkrácení QT intervalu vysoce zvyšuje riziko abnormálního srdečního rytmu, protože myokard se vybíjí a nabíjí rychleji než normálně. Tyto změny rytmu často zahrnují fibrilaci síní, fibrilaci komor a komorovou tachykardii.[1]

Při normálním srdečním rytmu procházejí elektrické signály srdečním svalem v pravidelných intervalech. Během fibrilace se elektrické impulzy šíří rychle a neuspořádaně a bez jakékoliv pravidelnosti. Následkem je, že příslušné srdeční oddíly ztrácejí schopnost účinně pumpovat krev.

Fibrilace síní způsobuje nepravidelný, velmi rychlý srdeční rytmus, protože chaotické impulzy ze síní se s naprostou nepravidelností (i když s nižší frekvencí) přenášejí i do komor.

Komorová tachykardie je velmi rychlá srdeční frekvence vycházející ze srdečních komor. Čím déle komorová tachykardie trvá, tím je nebezpečnější, protože může snadno přejít ve fibrilaci komor a zástavu srdce.

Fibrilace komor způsobuje, že se komory místo stahování pouze chvějí, srdce není schopno vůbec pumpovat krev a dochází k jeho zástavě. 

Výskyt a rizikové faktory

Vzhledem k omezenému počtu zdokumentovaných případů na celém světě (doposud je v literatuře uváděno přibližně 300 případů po dvou desetiletích výzkumu) je obtížné určit skutečnou prevalenci v celosvětovém měřítku. Relevance studií o SQTS je sporná také kvůli chybějícím diagnostickým kritériím, jako je mezní hodnota QT nebo znalost rizikových faktorů. Na základě kohortových studií z posledních let se prevalence odhaduje na 0,02 až 0,1 % u dospělých, zatímco v dětské populaci by měla být 0,05 %.   

Stratifikace rizika a nedostatek rizikových identifikátorů představují doposud největší výzvu pro léčbu pacientů se SQTS, a to především kvůli nízkému počtu zdokumentovaných pacientů. Skórovací systémy se skládají především ze čtyř nezávislých složek: EKG, klinická anamnéza, rodinná anamnéza a genotyp.[1,4,6]

Genetika

SQTS je geneticky heterogenní onemocnění (jak z hlediska genotypu, tak fenotypu). Nejnovější studie popisují mutace v osmi různých genech (tři způsobují získání funkce a pět ztrátu funkce), které kódují různé srdeční iontové kanály, ale také karnitinový transportér a chlorid-bikarbonátový výměník. Tyto formy byly vědci identifikovány a označeny SQT1 až SQT8 na základě chronologie jejich objevení. Mnoho genů, které se podílejí na vzniku SQTS, se také podílí na vzniku LQTS (syndrom dlouhého QT), ale s opačnou mutací. Většina případů SQTS se vyskytuje v rodinách a má autozomálně dominantní průběh, nicméně toto onemocnění může být také získané a je důležité mezi nimi rozlišovat. 

Známky a projevy onemocnění

Klinický obraz SQTS je variabilní a až 40 % případů je asymptomatických.Nejčastějšími klinickými projevy jsou:

 • závratě
 • bušení srdce
 • fibrilace síní
 • komorové arytmie
 • synkopa
 • náhlá srdeční smrt - může být příčinou syndromu náhlého úmrtí kojence 

Pokud stav způsobuje fibrilaci síní, mohou se objevit i další příznaky, jako je dušnost, únava, bolest na hrudi nebo dokonce tromboembolické příhody.[1,4]

Diagnostika

Hlavním problémem v klinické diagnostice je mezní hodnota QT a QTc (hodnota intervalu korigovaná na srdeční frekvenci pacienta) a její definice. Ačkoli EKG nález může být prvním krokem ke správné diagnóze, samotná přítomnost krátkého QT intervalu k diagnóze nestačí. Ke konečné diagnóze často přispívá klinická anamnéza, rodinná anamnéza a výsledky vyšetření genotypu.[1]

V současné době se podle pokynů guidelines používají následující diagnostická kritéria:[4]

 1. EKG nález QTc ≤ 340 ms

nebo

 1. EKG nález QTc ≤ 360 ms a jedna nebo více z následujících hodnot:[1,4]
 • potvrzená patogenní mutace
 • rodinná anamnéza SQTS
 • rodinná anamnéza náhlé srdeční smrti před 40. rokem věku
 • anamnéza komorové tachykardie či fibrilace v nepřítomnosti jiného srdečního onemocnění

Pacienti by měli být vyšetřeni na SQTS také v případě, že:[3]

 • přežili náhlou srdeční smrt 
 • mají klinickou anamnézu komorové tachykardie a/nebo fibrilace bez známé příčiny
 • mají v anamnéze neobjasněné synkopy
 • se u nich objevila fibrilace síní v mladém věku
 • mají rodinnou anamnézu SQTS a/nebo náhlé srdeční smrti

Jak již bylo zmíněno, tento stav může být také získán a jako takový může být často zvrácen správnou léčbou. Proto je vždy důležité mezi těmito formami onemocnění rozlišovat. Mezi získané příčiny krátkého QT intervalu patří:[1]

 • hyperkalémie
 • hyperkalcémie
 • acidóza
 • hypertermie
 • účinek léků, jako je digitalis
 • účinek acetylcholinu nebo katecholaminu
 • ischemie myokardu
 • zvýšený vagový tonus

Terapie

V zásadě existují dvě možnosti léčby:

 1. Implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD)

ICD je přístroj, který nepřetržitě monitoruje srdeční rytmus a při zjištění arytmie vyšle do srdečního svalu elektrický impuls. To způsobí obnovení normálního srdečního rytmu. ICD se doporučuje u symptomatických pacientů, kteří buď přežili náhlou srdeční zástavu a/nebo mají dokumentovanou spontánní trvalou komorovou tachykardii s anamnézou synkopy nebo bez ní.

 1. Léky

Farmakologická léčba se používá především ke snížení pravděpodobnosti nutnosti výboje ICD. Může být také primární léčebnou modalitou u pacientů, kteří odmítají ICD, u pacientů s absolutní kontraindikací k zavedení ICD nebo u velmi mladých pacientů, u nichž je implantace ICD problematická.Údaje týkající se farmakologické léčby u SQTS jsou však velmi omezené.

Prevence

Jediným prokázaným prediktorem srdeční zástavy u pacienta s SQTS je srdeční zástava v anamnéze. Optimální strategie primární prevence proto zůstává předmětem sporů. V současné době doporučují guidelines ICD jako první a nejúčinnější terapeutické opatření u pacientů, kteří prodělali komorovou tachykardii  či fibrilaci nebo přežili srdeční zástavu.[1]

Pro úplnou prevenci náhlé srdeční smrti je v současné době pravděpodobně nejpřínosnějším nástrojem důkladný screening. Ten je užitečný zejména u osob s vyšším rizikem SQTS:[7]

 • Rodinní příslušníci obětí náhlé srdeční smrti
 • Pacienti s dokumentovanou nebo suspektní komorovou arytmií

Prognóza

Včasná správná diagnóza a optimální léčba významně zlepšují prognózu pacientů s SQTS, i když přesnou dlouhodobou prognózu těchto pacientů je vzhledem k malému počtu zdokumentovaných případů stále obtížné posoudit.[1]

Doporučení

 • Pokud zaznamenáte bušení srdce, dušnost, mdloby, závratě nebo únavu, nepodceňujte tento stav a konzultujte ho s lékařem
 • Pokud byl u vašeho rodinného příslušníka diagnostikován SQTS, měli byste být na toto onemocnění vyšetřeni i vy. Vyhodnocení by mělo vždy zahrnovat screening, EKG a genetické vyšetření

Zlepšete své zdraví

Získejte návod na zdravější a delší život. Díky Macromo testům odhalíte svá zdravotní rizika a co dělat pro jejich prevenci.

Chci lepší zdraví

Doporučení

 • Pokud zaznamenáte bušení srdce, dušnost, mdloby, závratě nebo únavu, nepodceňujte tento stav a konzultujte ho s lékařem
 • Pokud byl u vašeho rodinného příslušníka diagnostikován SQTS, měli byste být na toto onemocnění vyšetřeni i vy. Vyhodnocení by mělo vždy zahrnovat screening, EKG a genetické vyšetření

Zdroje

 1. Short QT syndrome - UpToDate. (n.d.). Retrieved April 18, 2022, from https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/short-qt-syndrome?search=Short%20QT%20syndrome&source=search_result&selectedTitle=1~41&usage_type=default&display_rank=1
 2. Dewi, Ivana P, and Budi B Dharmadjati. “Short QT syndrome: The current evidences of diagnosis and management.” Journal of arrhythmia vol. 36,6 962-966. 6 Oct. 2020, doi:10.1002/joa3.12439
 3. Short Q-T Syndrome (SQTS). (n.d.). Retrieved April 19, 2022, from https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17469-short-q-t-syndrome-sqts
 4. Campuzano, O., Sarquella-Brugada, G., Cesar, S., Arbelo, E., Brugada, J., & Brugada, R. (2018). Recent Advances in Short QT Syndrome. Frontiers in cardiovascular medicine, 5, 149. https://doi.org/10.3389/fcvm.2018.00149
 5. Nikoo, M. H., Heiran, A., Mashayekh, F., Rezaianzadeh, A., Shiravani, A., & Azadian, F. (2022). A descriptive report on short QT interval in Kherameh branch of the PERSIAN cohort study. Scientific reports, 12(1), 2898. https://doi.org/10.1038/s41598-022-06835-y
 6. Rudic, B., Schimpf, R., & Borggrefe, M. (2014). Short QT Syndrome – Review of Diagnosis and Treatment. Arrhythmia & Electrophysiology Review, 3(2), 76. https://doi.org/10.15420/AER.2014.3.2.76
 7. Priori, S. G., Blomstrom-Lundqvist, C., Mazzanti, A., Bloma, N., Borggrefe, M., Camm, J., Elliott, P. M., Fitzsimons, D., Hatala, R., Hindricks, G., Kirchhof, P., Kjeldsen, K., Kuck, K. H., Hernandez-Madrid, A., Nikolaou, N., Norekval, T. M., Spaulding, C., van Veldhuisen, D. J., Kolh, P., … Parkhomenko, A. (2015). 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac deathThe Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). European Heart Journal, 36(41), 2793–2867. https://doi.org/10.1093/EURHEARTJ/EHV316
 8. QT Interval • LITFL • ECG Library Basics. (n.d.). Retrieved April 26, 2022, from https://litfl.com/qt-interval-ecg-library/
 9. Short QT syndrome - UpToDate. (n.d.). Retrieved April 18, 2022, from https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/short-qt-syndrome?search=Short%20QT%20syndrome&source=search_result&selectedTitle=1~41&usage_type=default&display_rank=1
 10. Short QT Syndrome. (n.d.). Retrieved April 18, 2022, from https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-9/Short-QT-Syndrome
 11. Antzelevitch, C., & Burashnikov, A. (2011). Overview of Basic Mechanisms of Cardiac Arrhythmia. Cardiac electrophysiology clinics, 3(1), 23–45. https://doi.org/10.1016/j.ccep.2010.10.012
 12. Priori, S. G., Blomstrom-Lundqvist, C., Mazzanti, A., Bloma, N., Borggrefe, M., Camm, J., Elliott, P. M., Fitzsimons, D., Hatala, R., Hindricks, G., Kirchhof, P., Kjeldsen, K., Kuck, K. H., Hernandez-Madrid, A., Nikolaou, N., Norekval, T. M., Spaulding, C., van Veldhuisen, D. J., Kolh, P., … Parkhomenko, A. (2015). 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac deathThe Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). European Heart Journal, 36(41), 2793–2867. https://doi.org/10.1093/EURHEARTJ/EHV316

Mohlo by vás zajímat